مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

عدم تمکین

عدم تمکین- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - عدم تمکین - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
عدم تمکین


عدم تمکین و کلیه امور مربوط به آن سایت برتر مرتبط با مهریه زن 1391. 4.8
 عدم تمکین با عنایت به ماده 1108ق.م. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقهنخواهد بود استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمكین زن است ، نشوز در لغت به معنای ارتفاع و سركشی است مفهوم مقابل نشوز از نظر قانون صرفاً تمكین خاص نیست رابطه عدم تمکین ونفقه مانند رابطه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی است پس طبیعی است كه هرگاه یكی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع كند دیگری بتواند از ایفای به عهد سرباز زند اگر تمكین شرط استحقاق نفقه باشد در دعوایی كه زن برای مطالبه آن می كند باید گذشته از رابطه زوجیت تمكین خود را نیز ثابت كتد ولی آگر نشوز مانع از نفقه محسوب شود در دعوای نفقه كافی است كه زن وجود رابطه زن وشوهری بین خود وخوانده را مدلل دارد.
تماس برای عدم تمکین زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن - مشاوره مهریه - دادن مهریه زن - طلاق زن - مهریه زن - مشاوره ازدواج - مشاوره خانواده - مرکز مشاوره - محاسبه مهریه زن - پرداخت مهریه زن - پرداخت مهریه زن - قانون مهریه زن - مشاوره مهریه - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام