مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

قانون مهریه زن

قانون مهریه زن- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
قانون مهریه زن


قانون مهریه زن و کلیه امور مربوط به آن سایت برتر مرتبط با مهریه زن 1391. 4.6
قانون مهریه زن باید دارای شرایط زیر باشد 1-مالكیت داشته ودارای ارزش مالی باشد. 2- قابل تملك ونقل وانتقال باشد . 3- مهریه باید معین و معلوم باشد . 4- قدرت بر تسلیم مرد نیز شرط است با عنایت به ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهریه می شودمی تواند هر نوع تصرف كه بخواهد در آن» بنماید بنابراین زن هم زمان با ایجاد عقد مالك تمامی قانون مهریه زن می شود و طبق ماده 1078ق.م. هرچیزی را كه مالیت داشته وقابل تملك نیز باشد می توان مهریه قرار داد وعبارتند از : 1-مهریه ای كه در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می شود. 2- مهریه مورد قرارداد باید قابل تملك باشد. 3- اعیان ، منافع و حقوق مالی مطلقاً می توان مهریه قرار گیرد . 4- سهم مشاع از املاك واعیان را نیز می توان مهریه قرارداد. 5- مهریه می تواند انجام عملی باشد كه دارای هزینه مالی است . 6- شروط مالی به نفع زن می تواند جدای از مهریه و افزون به آن باشد.
تماس برای قانون مهریه زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن - مشاوره مهریه - دادن مهریه زن - طلاق زن - مهریه زن - محاسبه مهریه زن - پرداخت مهریه زن - پرداخت مهریه زن - مشاوره ازدواج - مشاوره خانواده - مرکز مشاوره - قانون مهریه زن - مشاوره مهریه - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام