مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

محاسبه مهریه زن

محاسبه مهریه زن- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - دفتر وکالت - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
محاسبه مهریه زن


محاسبه مهریه زن و کلیه امور مربوط به آن بهترین سایت مرتبط با مهریه زن 1391. 4.7
محاسبه مهریه زن چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نكرده باشد به ترتیب زیر عمل می گردد متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخصهای سال وقوع عقد نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه بنابراین چنانچه مهریه وجه رایگان باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی تعیین می شود همچنین در مواردی كه مهریه زوجه از باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود.
تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زن خواهد بود و نه زمان تادیه آن بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرای قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082ق.م. مصوب مورخ 13/2/77هیئت محترم وزیران نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل است: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عددشاخص در سال قبل =ارزش مهریه درحال حاضر عددشاخص در سال وقوع
تماس برای محاسبه مهریه زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن - مشاوره مهریه - دادن مهریه زن - طلاق زن - مهریه زن - محاسبه مهریه زن - پرداخت مهریه زن - مشاوره ازدواج - مشاوره خانواده - مرکز مشاوره - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام